Haugenes Vel reetablert

På møtet ble følgende deltagere valgt til et interimstyre som vil forsøke å få større oppslutning om vellet.

Mandag 29/5 kl 19 vil vi gå en runde på Haugenesområdet for å bli kjent med utearealene, lekeplasser og løkker. En plan for opprusting og vedlikehold for disse vil, om det er interesse for det, bli laget. Vi kan få hjelp til å utbedre disse plassene om vi legger inn en del dugnadsarbeide.

Det er planer for å bygge to firemannsboliger der Haugenes mat står nå. Disse planene er lagt fram for kommunen av Arkitkt Bengt Mikaelsen AS. Planene har kommet ganske langt, området er godkjent omregulert fra næringsvirksomhet til boligformål, og et område regulert til ”Offentlig virksomhet” mellom butikken og balløkka er blitt kjøpt opp for å gi plass til boligene. Arbeidsgruppen som har arbeidet på vegne av Haugenes vel har sendt inn en protest på de kartgrunnlagene som er brukt, og på mangelfull varsling av omreguleringene.