Referat årsmøte 27. februar 2013

Tilstede:

Stein Bø-Mørland
Geir Andresen
Kjell Knudsen
Ove Moland
Lin Knutsen
Preben Sangvik
Anders Lervold

Fraværende:
Cecilie G. Knutsen
Geir Sture

Valg av referent: Anders Lervold
Valg av møteleder: Stein Bø-Mørland

Innkalling og saksliste er godkjent av styret og de frammøtte.

Gjennomgang av årsberetning for 2012

Regnskap

Det manglet rapport fra revisor om styrets økonomi og regnskap, denne bør vedlegges i fremtidige årsberetninger.

Handlingsplan perioden 2012 – 2013

Mange aktiviteter er ferdigstilt i perioden og tas ut av listen for neste periode.

Dialogen med Fevik skole og Grimstad kommune har vært god og gjennom dette samarbeidet har vi lykkes gjennomført enda flere saker.

Ballbingen er ferdig.

Ski og sykkelanlegg i Ranviga er ferdig.

Vårt engasjement om etablering av skatepark avsluttes.

Kommunen har koblet lysene i skibakken til gatelysnettet.

Det er oppført lys på turstien forbi Randvika og Storesand.

Trafikksikringstiltak er utført i Haugenes med flere fartsdempere i tilknytning fotgjengeroverganger samt at det er satt opp skilt for nye fartsreguleringer hvor hastigheten i Haugenes er satt til 30 km/t, så nær som ytterst i Haugenesveien, nærmest Sømsveien hvor det fortsatt er 40-sone.

Valg

Styret ved årsmøtet 2013

Styreverv Navn Adresse Periode
Leder Stein Bø-Mørland Lille Pasvik 2011-13
Sekretær Geir Sture Svartedabbe 2011-13
Kasserer Ove Moland Barlinda 2012-14
Styremedlem Cecilie G. Knutsen Krokveien 2012-14
Styremedlem Geir Andresen Barlinda 2012-14
Styremedlem Anders Lervold Bregneveien 2011-13
Styremedlem Kjell Knudsen Bregneveien 2011-13
Revisor Lin Knutsen Haugenesveien 2012-14

Stein Bø-Mørland fratrer rollen som styrets leder og ønsker ikke lenger å være med i styret. Han er positiv til fortsatt å være en ressurs for styret og å være med på dugnader.

Geir Sture fratrer sitt verv i styret. Han var ikke på møtet, men det antas at han også er positiv til å delta på enkelte dugnader og arrangement.

Kjell Knudsen og Anders Lervold er på valg.

Nytt styre etter årsmøtet

Styreverv Navn Adresse Periode
Leder Kjell Knudsen Bregneveien 2013-15
Sekretær Anders Lervold Bregneveien 2013-15
Kasserer Ove Moland Barlinda 2012-14
Styremedlem Cecilie G. Knutsen Krokveien 2012-14
Styremedlem Geir Andresen Barlinda 2012-14
Styremedlem Preben Sangvik Snarveien 2013-15
Revisor Lin Knutsen Haugenesveien 2012-14

Handlingsplan 2013- 2014