Gladnyhet: Gatelysene på grusstien i Randvika forblir!

I dag ble det bekreftet via personer i Grimstad Kommune at det er fattet et politisk vedtak som tilsier at gatelysene i Randvika blir stående.

Dette er svært gode nyheter for både skolebarn og ellers alle som ferdes denne strekningen i mørketida. Skoleveien er tryggere, og et fantastisk turområde blir dermed ennå bedre å bruke utover høsten og vinteren enn tidligere år.

Vi i Haugenes Vel er takknemlige for at vi ble hørt, og veldig glade på våre egne og andres turglades vegne.

 

Bussruter mens Sømsveien er stengt

Sømsveien stenges for gjennomkjøring mandag 5. mai, og dette påvirker ALLE bussruter utenom skolebussene.

Skolebussene går som normalt (bortsett fra at på- og avstigning på bussen ved fevik Skole er ved Meny).

Alle andre bussavganger stoppes, og du som bruker bussen må gå ut til krysset mellom Vessøyveien og Østre Vessøyvei.

(Se kart under)

Les videre

Pressemelding fra Statens Vegvesen om Sømsveien

Pressemeldingen er her kopiert inn i sin helhet:

Anleggsarbeid på Sømsveien på Fevik

På oppdrag fra Aust-Agder fylke starter Statens vegvesen nå byggingen av nytt fortau, gang- og sykkelvei fra Haugenes til Trolldalsveien i Grimstad kommune. Dette er et miljø og trafikksikkerhetstiltak for de myke trafikantene på strekningen.

Vi skal bygge fortau de første 650 meterne fra Trolldalsveien. Deretter går vi over til en gang- og sykkelvei løsning, som avsluttes ved Haugeneskrysset. Det blir videre fortau fra Haugeneskrysset til Krokveien. Under gravearbeidet vil det også bli lagt ned trekkerør slik at alle ledninger som i dag ligger i luftspenn kan legges over til trekkrørene i bakken.

Etter gjennomført tilbudsrunde gikk arbeidet til Heldal Entreprenør A/S, hvor anleggsleder vil være Werner Krath. Arbeidet vil starte opp like etter påske. Det vil bli redusert fremkommelighet for trafikantene i anleggsperioden og enkelte perioder vil vegen bli helt stengt.

I forbindelse med byggingen av gang og sykkelveien besluttet Grimstad kommune å rehabilitere sitt VA system på deler av strekningen. Planen var opprinnelig å bygge ny gang og sykkelvei til Haugeneskrysset, men Grimstad kommune ønsket å forlenge miljøtiltaket helt til Krokveien. Grimstad kommune anleggsavdeling står selv for byggingen av fortauet fra Mellomveien til Krokveien.

Arbeidet skal etter planen være ferdig i desember 2014, men det vil bli lagt et topplag asfalt på veien våren 2015.

Selv om deler av vegen i perioder vil være helt stengt, vil vi likevel legge til rette for kjøring til eiendommene på strekningen. Vi vil også legge til rette for at fotgjengere og syklister skal kunne passere, og vi vil derfor gjøre særlige tiltak for å sikre de myke trafikantene også i anleggsperioden. Vi oppfordrer likevel alle til å benytte alternative veger dersom dette er mulig. Vi er allerede i dialog med beboerne langs vegen, og har bl.a. satt krav til entreprenøren om at vegen skal holdes åpen i juli måned.

Notat fra Haugenes Vel: Se kommunikasjon om bussruter, omkjøring etc. på vår informasjonsside

Byggestart for fortau og gang- og sykkelsti på Sømsveien

Byggestart for fortau og gang- og sykkelsti på Sømsveien

 

Statens Vegvesen, ved Siri Vevstad, informerte oss i dag at byggestart for fortau og gang- og sykkelsti på Sømsveien er rett etter påsken.

Dermed vil vi få en mye tryggere vei der vi og barna våre kan ferdes. Dette har vært en sak som har pågått i mange år, og nå kommer endelig den nye veien.

Omkjøring for alle på Haugenes

Det starter med trefelling og rydding ved veien, og deretter begynner graving rundt starten av mai. Når graving starter så vil veien stenges, og alle oss som bor i Haugenes vil bli nødt til å kjøre ut i retning Engene kirke. 

Omkjøringen vil vedvare frem til rundt juletider i år, med unntak av sommerferien. I sommerferien vil veien mest sannsynlig åpnes for normal ferdsel.

For deg som bor mellom Haugeneskrysset og starten av 50-sonen ved Feviktoppen, vil det være omkjøring som endres etterhvert som arbeidet skrider frem.

Sammenhengende fortau fra Feviktoppen til Krokveien

Når arbeidet sluttføres i desember 2014 eller januar 2015, så vil det være sammenhengende fortau / gang- og sykkelsti fra Feviktoppen og til Krokveien. Halvparten av lengden vil være fortau (opphøyet fortau) med 2,5 meters bredde. Resten vil være en 3 meter bred gang- og sykkelsti der det både er en 25 cm. høy betongkant mellom bilvei og stien, samt en liten grøft.

Statens Vegvesen bygger fra starten av 50-sonen og til Haugeneskrysset, og Grimstad kommune bygger videre til Krokveien.

Etter at veien er ferdigstilt vil det mest sannsynlig forbli 50-sone fartsgrense på veien.

Spørsmål?

Har du spørsmål, så still oss spørsmål under – så skal vi forsøke å svare eller hente inn svar.

Medlemskontigent 2012

Haugenes vel er en frivillig organisasjon som har som formål å gjøre Haugenes til et trygt og godt sted å bo. De siste fem årene har vi brukt mye ressurser på å tilrettelegge turstier, lekeplasser og aktivitetsområder. Vi har også etablert flere årlige arrangementer.

Medlemskontigenten gjelder for husstanden, og kontigenten går i sin helhet til vårt arbeid for å gjøre Haugenes til et bedre sted. Vi har ved en beklagelig forglemmelse ikke sendt ut medlemskontigenten for Haugenes Vel før nå, men håper likevel du vil støtte oss.

I år har vi bl.a. arbeidet med flg. saker:

 • Tilrettelegging og samarbeid med kommunen om etablering av den midlertidige Fevik skole, ”modulskolen” i Randvika. Vi har hatt en rekke telefoner, mailer og møter med kommunen ifm. etableringen, og er fornøyd med samarbeidet så langt.
 • Den årlige ryddeaksjonen før 17. Mai ble gjennomført 8. mai.
 • Sykkelløypa ved hoppbakken er nå i ferd med å ferdigstilles
 • Vi har omsider fått lys i hopp/akebakken igjen
 • Sørget for is på tennisbanen i Randvika – en krevende oppgave med Sørlandsvinter, men barn og voksne fikk noen fine dager på isen i vinter også!
 • Vært høringsinstans i flere saker, bl.a. vedr. gang- og sykkelsti langs Sømsveien.
 • Arrangert flere ”bli-kjent turer” for personalet ved modulskolen, slik at de kan benytte det flotte turområdet vårt til beste for skolens elever.
 • Vært ei ”vaktbikkje” i saker for å sikre allmennhetens interesser.
 • Den gamle stien fra Bregneveien via lille Trollefjell og til Trollefjell er ryddet og merket. Stien opp til Geiteryggen er også merket, men må ryddes bedre.
 • Vi har hatt ei postkasse med turbok stående på Trollefjell. Nylig hadde rundt 300 skrevet navnet sitt i boka. Trekning av premier blir på julegrantenninga i Haugenes søndag den 2. desember.
 • Vært en pådriver mot Telenor pga meget dårlig mobildekning i området.

Vi vil oppfordre alle Haugenesere til å:

 1. Respektere forbudet mot å kaste hageavfall og kvist i skogen eller på friområder. Dette er et voksende problem, og vi føler oss maktesløse. Vi minner om at det er gratis å levere slikt avfall på Østerhus. Mye kan også brennes.
 2. Spiller du på noen av spillene til Norsk Tipping, så kan du uten at det koster deg noe støtte Haugenes Vel ved å bli grasrotgiver. Si ifra neste gang du er hos kommisjonæren eller ordne det på nettet, så vil 5 % av det du spiller for gå til vårt arbeid for å gjøre Haugenes til et bedre sted å bo. Det tar deg bare noen sekunder  Mer informasjon på vår nettside eller på http://www.norsk-tipping.no

Medlemskontigenten er som de tre foregående år kr 150,- pr husstand. Dersom du ønsker å være medlem i Fevik vel også, vil du få dette medlemsskapet til halv pris som medlem i Haugenes Vel.

Les mer og finn oversikten over styret på nettsiden vår http://www.haugenesvel.no

Hilsen Styret

Gladsak

Haugenes vel på Fevik utnevnte på sitt årsmøte tirsdag et æresmedlem for første gang.

Bjørn Wiik flyttet til Haugenes i 1977, og ble den første som etablerte seg i feltet Haugenes 2 – og har siden den gang vært med i en eller annen funksjon i Velforeningen.
33 år med uegennyttig innsats. Wiik har bl.a. vært sentral under byggingen av hopp- og akebakken ca. 1980, tennis- og basketballbanen som midt på 90-tallet kostet 5-600.000. Videre har han bl.a. organisert kiosk i Randvika om sommeren, vært naturlos på en rekke turer og jobbet for å sikre allmennhetens interesser med stier m.m.

Selv nå i en godt voksen alder, bidrar han stadig til nytte og glede for alle oss som bor i Haugenes og det er aldri nei i hans munn.

Leder Stein Bø-Mørland overrakte blomster, æresdiplom og noen nyttige turredskaper.

Tusen takk for all den innsatsen du har gjort, og fortsatt gjør for Haugenesere. Du er virkelig en hedersmann!

mvh

Stein Bø-Mørland

Leder i Haugenes Vel