Merknad til byggeprosjekt «Lille Trollefjell»

merknaderStyret i Haugens Vel har i september jobbet med å sende inn merknader til et byggeprosjekt «Lille Trollefjell». Det er planlagt 22 nye boliger der. Dette feltet ligger slik til at når du går opp Bregnevei-bakken, og går rett frem i toppen av bakken, så vil du gå rett inn i det nye feltet.

Dette boligprosjektet vil direkte påvirke trafikksikkerheten til våre barn som går til og fra skolen og aktiviteter.

Vi er positivt innstilt til byggeprosjektet og forstår godt at det etableres flere boliger her hvor det er så attraktivt å bo. Vi har ikke innsigelser mot nybygging, men har merknader vedr. trafikksikring, overvann- og kloakksystemet, samt bebyggelse i natur- og friluftsområdene. (Se vedlegg)

Sak fortsetter under kart:

Trafikksikring

I risiko-analysen av prosjektet er det ikke nevnt at Bregneveien er skoleveien. Den har vært offentlig skolevei siden 80-tallet, og de fleste barn i Haugenes krysser, eller går/ sykler i Bregneveien til/ fra skole, aktivitere og venner.

På vinteren, når bakken både er smalere og glattere pga snø, går de fleste opp Bregneveien i stedet for Sømsveien, da Bregneveien og Trolldalsveien er kortere.

De minste barna går stort sett Bregneveien alltid.

Vi har derfor sendt inn merknader som har med trafikksikring å gjøre.

Se vedlagt dokument for å se brevet i sin helhet. Det er et samlet styre som står bak brevet.

Merknader til reguleringsplan for Lille Trollefjell på Fevik

Mvh Styret

Årsmøte 2011

Invitasjon til

Årsmøte i Haugenes Vel

Tirsdag 29. mars kl.. 18.00

På Ennys, Feviktoppen

Saksliste:

  1. Åpning
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Årsberetning 2010
  5. Regnskap 2010
  6. Innkomne forslag/saker
  7. Styrets forslag til handlingsplan 2011-2012
  8. Valg

Saker til årsmøtet MÅ være styret i hende innen 25. mars.

Hilsen

Styret i Haugenes Vel

Nye Fevik Skole – ingen alternativ!

–        En skole for fremtida, eller rehabilitering og klattverk?

Åpent ALLMØTE i Storklasserommet på Fevik skole, Torsdag 29.4. kl 19.00

Mandag 3. mai skal kommunestyret avgjøre hvordan Nye Fevik Skole skal se ut. Dette er den viktigste saken for Fevik på flere ti-år. Vi kan få en skole for fremtiden med flerbruks-løsninger til glede for foreninger og kulturliv, men per i dag er det ikke flertall i kommune-styret for full utbygging. Nå må Fevik-folk stå opp og engasjere seg. Den nye skolen skal vi leve med i 50 år!!! – og vi trenger virkelig et nærmiljøsenter på Fevik.

Alt. 1: Opprinnelig plan som tar hensyn til funksjonelle løsninger  utarbeidet  i nært samarbeid med personalet på skolen.  Med stort auditorium, musikkrom og kjøkken. Ikke noe luksusbygg med bl.a. færre kvm/elev enn standarden på landsbasis.

Alt. 2: Uten auditorium, uten nytt kjøkken og uten stort musikkrom. Dårligere lagerplass og enda færre kvm/elev. En dårlig løsning uten mulighet for arrangementer, konserter, teater og lignende. Dette kan vi ikke godta!!!

Til møtet inviteres alle kommunestyrepolitikerne, lag og foreninger på Fevik, privatpersoner og alle som bryr seg om hvordan Nye Fevik skole skal se ut. Rektor og lærerrepresentanter vil være tilstede. Pressen inviteres også. Møtet ledes av leder i IL EXPRESS v/ Jon Ove Heen.

La oss stå sammen for Fevik

Hilsen Haugenes Vel, IL Express, Fevik Vel, Tykkåsen Vel, Randvika Vel og FAU