Merknad til byggeprosjekt «Lille Trollefjell»

merknaderStyret i Haugens Vel har i september jobbet med å sende inn merknader til et byggeprosjekt «Lille Trollefjell». Det er planlagt 22 nye boliger der. Dette feltet ligger slik til at når du går opp Bregnevei-bakken, og går rett frem i toppen av bakken, så vil du gå rett inn i det nye feltet.

Dette boligprosjektet vil direkte påvirke trafikksikkerheten til våre barn som går til og fra skolen og aktiviteter.

Vi er positivt innstilt til byggeprosjektet og forstår godt at det etableres flere boliger her hvor det er så attraktivt å bo. Vi har ikke innsigelser mot nybygging, men har merknader vedr. trafikksikring, overvann- og kloakksystemet, samt bebyggelse i natur- og friluftsområdene. (Se vedlegg)

Sak fortsetter under kart:

Trafikksikring

I risiko-analysen av prosjektet er det ikke nevnt at Bregneveien er skoleveien. Den har vært offentlig skolevei siden 80-tallet, og de fleste barn i Haugenes krysser, eller går/ sykler i Bregneveien til/ fra skole, aktivitere og venner.

På vinteren, når bakken både er smalere og glattere pga snø, går de fleste opp Bregneveien i stedet for Sømsveien, da Bregneveien og Trolldalsveien er kortere.

De minste barna går stort sett Bregneveien alltid.

Vi har derfor sendt inn merknader som har med trafikksikring å gjøre.

Se vedlagt dokument for å se brevet i sin helhet. Det er et samlet styre som står bak brevet.

Merknader til reguleringsplan for Lille Trollefjell på Fevik

Mvh Styret

Referat årsmøte 27. februar 2013

Tilstede:

Stein Bø-Mørland
Geir Andresen
Kjell Knudsen
Ove Moland
Lin Knutsen
Preben Sangvik
Anders Lervold

Fraværende:
Cecilie G. Knutsen
Geir Sture

Valg av referent: Anders Lervold
Valg av møteleder: Stein Bø-Mørland

Innkalling og saksliste er godkjent av styret og de frammøtte.

Gjennomgang av årsberetning for 2012

Regnskap

Det manglet rapport fra revisor om styrets økonomi og regnskap, denne bør vedlegges i fremtidige årsberetninger.

Handlingsplan perioden 2012 – 2013

Mange aktiviteter er ferdigstilt i perioden og tas ut av listen for neste periode.

Dialogen med Fevik skole og Grimstad kommune har vært god og gjennom dette samarbeidet har vi lykkes gjennomført enda flere saker.

Ballbingen er ferdig.

Ski og sykkelanlegg i Ranviga er ferdig.

Vårt engasjement om etablering av skatepark avsluttes.

Kommunen har koblet lysene i skibakken til gatelysnettet.

Det er oppført lys på turstien forbi Randvika og Storesand.

Trafikksikringstiltak er utført i Haugenes med flere fartsdempere i tilknytning fotgjengeroverganger samt at det er satt opp skilt for nye fartsreguleringer hvor hastigheten i Haugenes er satt til 30 km/t, så nær som ytterst i Haugenesveien, nærmest Sømsveien hvor det fortsatt er 40-sone.

Valg

Styret ved årsmøtet 2013

Styreverv Navn Adresse Periode
Leder Stein Bø-Mørland Lille Pasvik 2011-13
Sekretær Geir Sture Svartedabbe 2011-13
Kasserer Ove Moland Barlinda 2012-14
Styremedlem Cecilie G. Knutsen Krokveien 2012-14
Styremedlem Geir Andresen Barlinda 2012-14
Styremedlem Anders Lervold Bregneveien 2011-13
Styremedlem Kjell Knudsen Bregneveien 2011-13
Revisor Lin Knutsen Haugenesveien 2012-14

Stein Bø-Mørland fratrer rollen som styrets leder og ønsker ikke lenger å være med i styret. Han er positiv til fortsatt å være en ressurs for styret og å være med på dugnader.

Geir Sture fratrer sitt verv i styret. Han var ikke på møtet, men det antas at han også er positiv til å delta på enkelte dugnader og arrangement.

Kjell Knudsen og Anders Lervold er på valg.

Nytt styre etter årsmøtet

Styreverv Navn Adresse Periode
Leder Kjell Knudsen Bregneveien 2013-15
Sekretær Anders Lervold Bregneveien 2013-15
Kasserer Ove Moland Barlinda 2012-14
Styremedlem Cecilie G. Knutsen Krokveien 2012-14
Styremedlem Geir Andresen Barlinda 2012-14
Styremedlem Preben Sangvik Snarveien 2013-15
Revisor Lin Knutsen Haugenesveien 2012-14

Handlingsplan 2013- 2014

Invitasjon til årsmøte


Årsmøte i Haugenes Vel


Tirsdag 14. februar  kl.. 18.00

På Ennys, Feviktoppen

 Vi spanderer pizza og noe å drikke.

 

 

Saksliste:

 1. Årsberetning 2011
 2. Regnskap 2011
 3. Innkomne forslag/saker
 4. Styrets forslag til handlingsplan 2012-2013
 5. Valg. NB! Vi har funnet personer til alle verv!!!
 6. Utvnevelse av æresmedlem

Info.sak:

Fevik skole blir i byggeperioden lokalisert i Haugenes. Hva betyr det for oss? Hva kan vi bidra med? Hva kan vi ønske oss/kreve av kommunen?

Saker til årsmøtet MÅ være styret i hende innen 1. februar

  

Hilsen

Styret i Haugenes Vel

Geir Andresen, Ove Moland, Geir Sture, Cecilie Knutsen, Anders Lehrvold, Kjell Knudsen  og Stein Bø-Mørland

Referat – Årsmøtet 2011

Tirsdag 29. mars 2011 kl. 18.00 – 20.00

På Ennys, Feviktoppen

Tilstede: Cecilie Knutsen, Stein Bø-Mørland, Ove Moland, Geir Andresen, Geir Sture, Anders Lervold og Kjell Knudsen

Sak 1: Åpning

Stein ønsket velkommen. Presentasjon av hver enkelt samt kort tilbakeblikk på Haugens Vel`s aktivitet de 3-4 siste år.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Stein

Referent: Geir S

Signering av protokoll: Anders Lervold og Kjell Knudsen

Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

Sak 4: Årsberetning 2010

Godkjent.

Sak 5: Regnskap 2009

Regnskap godkjent.

Sak 6: Innkomne forslag/ saker

 • Alternativ til å avvikle komiténe.

Det ble på årsmøtet i fjor besluttet å avvikle komiténe og overføre alle medlemmene til ”dugnadsgjeng”, som innkalles ved behov.

 • Vedtektsendring – styresammensetning.

Styret utvides med 2 medlemmer. Varamedlemmer utgår. Enstemmig vedtatt.

Sak 7: Handlingsplan 2011 – 2012

I handlingsplanen for 2011-2012 må det inn et punkt med oppgradering av fotballbanen i krokveien. Jobbe for å etablere en skaterampe.

Sak 8: Valg

Geir S. og Stein var på valg, og tok gjenvalg for to nye år. Anders Lervold og Kjell Knudsen valgt inn i som nye medlemmer i det utvidede styret. Styret konstituerer seg på første styremøte.

Årsmøtet slutt.

Geir Sture (referent)

Årsmøte 2011

Invitasjon til

Årsmøte i Haugenes Vel

Tirsdag 29. mars kl.. 18.00

På Ennys, Feviktoppen

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsberetning 2010
 5. Regnskap 2010
 6. Innkomne forslag/saker
 7. Styrets forslag til handlingsplan 2011-2012
 8. Valg

Saker til årsmøtet MÅ være styret i hende innen 25. mars.

Hilsen

Styret i Haugenes Vel