Vedtekter

Vedtekter for Haugenes Vel stiftet…….(dato).

Vedtatt den 25.02.09  med senere endringer, senest av ………… (dato).

§ 1. Navn

Foreningens navn er Haugenes Vel

§ 2. Formål og virkemidler

2.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for   stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

2.2    Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4    Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor  kommunen og andre offentlige instanser.

2.5    Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde  og i den daglige drift.

2.6 Velforeningen er medlem av Norges Velforbund.

§ 3.  Velforeningens geografiske område

3.1 Velforeningens område er definert slik: Haugenes I, II og III med tilgrensende områder

§ 4.  Juridisk person

4.1  Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5.  Medlemskap

5.1  Enhver husstand (evt. har eiendom) innen området som er definert i § 3, kan bli medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.

5.2    Beboere som gjennom en årrekke har vist stor innsats og interesse for stedet og velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

5.3    Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader   foreningens renommé, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet.

5.4    Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 6. Kontingent

6.1  Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

§ 7. Årsmøte

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av MARS måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.1  Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

7.2  Årsmøtet behandler:

 • Årsmelding fra styret
 • Regnskap i revidert stand
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent
 • Valg av:
 • leder (særskilt valg)
 • fire styremedlemmer
 • to varamedlemmer
 • valgkomité
 • utsending(er) til Norges Velforbunds landsmøte (og eventuelt: til fellesutvalget for velforeninger i kommunen)
 • eventuelle komiteer.

7.3   Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en eller to referenter. Dirigent(ene) behøver ikke være medlem i foreningen. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert – sendes samtlige medlemmer.

7.4   Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

7.5   Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde  det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.

7.6   Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

7.7   Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 8.  Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd,  eller når minst 10 prosent av medlemmene (evt. minst 10 medlemmer i små foreninger) kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. §7.  Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9.  Medlemsmøter

9.1  Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 10.  Velforeningens ledelse (styret)

10.1  Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

10.2      Styret skal:

 • iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi
 • etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. (F. eks. bør kursansvarlig i velforeningen være styremedlem).
 • etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
 • representere foreningen utad
 • sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

10.3      Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom.

10.4      Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.

Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres.  Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres.

Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

10.5      Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter.

Styrebeslutninger krever  alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.

§ 11 Regnskap og revisjon

11.1 Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.

11.2 Styret skal påse at regnskap blir ført.

§ 12. Vedtektsendringer

12.1    Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

§ 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

13.1    Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får  stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

13.2    Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at…………………….. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

13.3    Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring  (§11). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s