Pressemelding fra Statens Vegvesen om Sømsveien

Pressemeldingen er her kopiert inn i sin helhet:

Anleggsarbeid på Sømsveien på Fevik

På oppdrag fra Aust-Agder fylke starter Statens vegvesen nå byggingen av nytt fortau, gang- og sykkelvei fra Haugenes til Trolldalsveien i Grimstad kommune. Dette er et miljø og trafikksikkerhetstiltak for de myke trafikantene på strekningen.

Vi skal bygge fortau de første 650 meterne fra Trolldalsveien. Deretter går vi over til en gang- og sykkelvei løsning, som avsluttes ved Haugeneskrysset. Det blir videre fortau fra Haugeneskrysset til Krokveien. Under gravearbeidet vil det også bli lagt ned trekkerør slik at alle ledninger som i dag ligger i luftspenn kan legges over til trekkrørene i bakken.

Etter gjennomført tilbudsrunde gikk arbeidet til Heldal Entreprenør A/S, hvor anleggsleder vil være Werner Krath. Arbeidet vil starte opp like etter påske. Det vil bli redusert fremkommelighet for trafikantene i anleggsperioden og enkelte perioder vil vegen bli helt stengt.

I forbindelse med byggingen av gang og sykkelveien besluttet Grimstad kommune å rehabilitere sitt VA system på deler av strekningen. Planen var opprinnelig å bygge ny gang og sykkelvei til Haugeneskrysset, men Grimstad kommune ønsket å forlenge miljøtiltaket helt til Krokveien. Grimstad kommune anleggsavdeling står selv for byggingen av fortauet fra Mellomveien til Krokveien.

Arbeidet skal etter planen være ferdig i desember 2014, men det vil bli lagt et topplag asfalt på veien våren 2015.

Selv om deler av vegen i perioder vil være helt stengt, vil vi likevel legge til rette for kjøring til eiendommene på strekningen. Vi vil også legge til rette for at fotgjengere og syklister skal kunne passere, og vi vil derfor gjøre særlige tiltak for å sikre de myke trafikantene også i anleggsperioden. Vi oppfordrer likevel alle til å benytte alternative veger dersom dette er mulig. Vi er allerede i dialog med beboerne langs vegen, og har bl.a. satt krav til entreprenøren om at vegen skal holdes åpen i juli måned.

Notat fra Haugenes Vel: Se kommunikasjon om bussruter, omkjøring etc. på vår informasjonsside