Pressemelding fra Statens Vegvesen om Sømsveien

Pressemeldingen er her kopiert inn i sin helhet:

Anleggsarbeid på Sømsveien på Fevik

På oppdrag fra Aust-Agder fylke starter Statens vegvesen nå byggingen av nytt fortau, gang- og sykkelvei fra Haugenes til Trolldalsveien i Grimstad kommune. Dette er et miljø og trafikksikkerhetstiltak for de myke trafikantene på strekningen.

Vi skal bygge fortau de første 650 meterne fra Trolldalsveien. Deretter går vi over til en gang- og sykkelvei løsning, som avsluttes ved Haugeneskrysset. Det blir videre fortau fra Haugeneskrysset til Krokveien. Under gravearbeidet vil det også bli lagt ned trekkerør slik at alle ledninger som i dag ligger i luftspenn kan legges over til trekkrørene i bakken.

Etter gjennomført tilbudsrunde gikk arbeidet til Heldal Entreprenør A/S, hvor anleggsleder vil være Werner Krath. Arbeidet vil starte opp like etter påske. Det vil bli redusert fremkommelighet for trafikantene i anleggsperioden og enkelte perioder vil vegen bli helt stengt.

I forbindelse med byggingen av gang og sykkelveien besluttet Grimstad kommune å rehabilitere sitt VA system på deler av strekningen. Planen var opprinnelig å bygge ny gang og sykkelvei til Haugeneskrysset, men Grimstad kommune ønsket å forlenge miljøtiltaket helt til Krokveien. Grimstad kommune anleggsavdeling står selv for byggingen av fortauet fra Mellomveien til Krokveien.

Arbeidet skal etter planen være ferdig i desember 2014, men det vil bli lagt et topplag asfalt på veien våren 2015.

Selv om deler av vegen i perioder vil være helt stengt, vil vi likevel legge til rette for kjøring til eiendommene på strekningen. Vi vil også legge til rette for at fotgjengere og syklister skal kunne passere, og vi vil derfor gjøre særlige tiltak for å sikre de myke trafikantene også i anleggsperioden. Vi oppfordrer likevel alle til å benytte alternative veger dersom dette er mulig. Vi er allerede i dialog med beboerne langs vegen, og har bl.a. satt krav til entreprenøren om at vegen skal holdes åpen i juli måned.

Notat fra Haugenes Vel: Se kommunikasjon om bussruter, omkjøring etc. på vår informasjonsside

Byggestart for fortau og gang- og sykkelsti på Sømsveien

Byggestart for fortau og gang- og sykkelsti på Sømsveien

 

Statens Vegvesen, ved Siri Vevstad, informerte oss i dag at byggestart for fortau og gang- og sykkelsti på Sømsveien er rett etter påsken.

Dermed vil vi få en mye tryggere vei der vi og barna våre kan ferdes. Dette har vært en sak som har pågått i mange år, og nå kommer endelig den nye veien.

Omkjøring for alle på Haugenes

Det starter med trefelling og rydding ved veien, og deretter begynner graving rundt starten av mai. Når graving starter så vil veien stenges, og alle oss som bor i Haugenes vil bli nødt til å kjøre ut i retning Engene kirke. 

Omkjøringen vil vedvare frem til rundt juletider i år, med unntak av sommerferien. I sommerferien vil veien mest sannsynlig åpnes for normal ferdsel.

For deg som bor mellom Haugeneskrysset og starten av 50-sonen ved Feviktoppen, vil det være omkjøring som endres etterhvert som arbeidet skrider frem.

Sammenhengende fortau fra Feviktoppen til Krokveien

Når arbeidet sluttføres i desember 2014 eller januar 2015, så vil det være sammenhengende fortau / gang- og sykkelsti fra Feviktoppen og til Krokveien. Halvparten av lengden vil være fortau (opphøyet fortau) med 2,5 meters bredde. Resten vil være en 3 meter bred gang- og sykkelsti der det både er en 25 cm. høy betongkant mellom bilvei og stien, samt en liten grøft.

Statens Vegvesen bygger fra starten av 50-sonen og til Haugeneskrysset, og Grimstad kommune bygger videre til Krokveien.

Etter at veien er ferdigstilt vil det mest sannsynlig forbli 50-sone fartsgrense på veien.

Spørsmål?

Har du spørsmål, så still oss spørsmål under – så skal vi forsøke å svare eller hente inn svar.

Vedtak vedrørende Krokveien

Til alle som bor i Krokveien, Omveien og deler av Mellomveien

Vedr. stengsel nederst i Krokveien

Bakgrunn

Styret fikk til årsmøtet inn forslag om å fjerne stengselet nederst i Krokveien. Bakgrunnen var et ønske om å fordele trafikkbelastningen bedre. De som bor øverst i Krokveien har trafikk både fra Sømsveien og Krokveien, og når mange av dere som bor nederst i Krokveien og i Omveien benytter utkjøringen øverst i Krokveien så blir totalbelastningen stor.  Årsmøtet vedtok at det skulle gjennomføres en spørreundersøkelse blant dere som bor i området. Det er mulig at skrivet som ble delt ut hadde noen uheldige formuleringer, men tanken til styret var å få frem meninger og argumenter fra dere som bor der. At noen ikke fikk skrivet i posten beklager vi sterkt, og forstår ikke helt hva som har skjedd…

Saken har vært gjenstand for stort engasjement, noe vi er glade for. Vi har fått mange henvendelser, og det har også kommet innspill som går på andre viktige saker. Veldig bra! Styret er helt avhengig av å få tilbakemeldinger fra beboerne for å vite hvilke saker vi skal ta tak i. Flertallet av tilbakemeldingene gikk på å beholde stengselet, og det tar vi til etterretning.

Konklusjon

Stengselet blir stående. Det har vært stor motstand mot fjerning og argumentene er gode. Styret mener likevel at vi bør imøtekomme beboerne øverst i Krokveien ved å redusere trafikkbelastningen. Derfor oppfordrer vi dere som bor i området til å benytte utkjøringen i Ruakerkilen i størst mulig grad.

Tiltak

  • 30-sone i hele Krokveien (uforståelig at det er 40 på den smale og krokete veien) Vi har vært i kontakt med kommunen og fått klarsignal p

Vi vil videre undersøke muligheten for fartshumper, delvis stengsel i øvre del av Krokveien, bedre utkjøring i Ruakerkilen og Sømsveien m.m.

Styret vil takke alle som har kommet med innspill i saken, og håper samtidig at dere vil være med oss på dugnader og aktiviteter fremover slik at vi kan få det enda bedre og tryggere i hele Haugenes.

Ellers

En egen lekeplasskomite er nå etablert i Vel´et igjen og vi har allerede fått lovnad fra kommunen om nye fotballmål til balløkka i Haugenes 1. Vi arbeider også for å få finansiert nye aktivitetsapparater til lekeplassene, og vil prioritere 3-4 sentrale lekeplasser først, deriblant balløkka m/lekeplass i Haugenes 1.

Hilsen Styret

Trafikken i Haugenes

Med økende biltetthet, og sprekere og ikke minst store biler, er trafikken hos oss i ferd med å bli svært farlig. Vi ønsker ikke en tragisk ulykke som markering for å få gjort noe med dette!

Respektér fartsgrensene!
I Haugenes-feltene er det en øvre fartsgrense på 40km/t.
Det står skilt ved innkjøringen fra Sømsveien øverst i Haugenesveien og i Krokveien om dette, et skilt som mange ikke ser og som få respekterer. Det har tidligere vært gjort forsøk på å få opp flere og mer synlige skilt om dette, men verken formelt eller økonomisk er dette blitt noe av.
Siden så få respekterer denne fartsgrensen, særlig i Haugenesveien mellom Sømsveien og ”butikken” etter at veien ble utbedret (etter initiativer fra Haugenes Vel), er det beste vi kan gjøre å oppfordre flest mulig bilister til å ta mer hensyn og forsøke å respektere fartsgrensen.

På veiene i boligfeltene i Haugenes 2 og 3 er det 30km sone. Siden mange bruker disse veiene som gangveier, og dels som lekeområder for barna, er det livsfarlig å holde høyere hastigheter her. Mange utkjørsler og kryss er lite oversiktlig, og farlige situasjoner hører vi stadig om.

Veiene fra parkeringsplassene og inn til husene i Haugenes 2 er ikke navnet og ikke skiltet på noen måte. Disse veiene skulle være gangveier, og er dimensjonert til dette. Kjørehastigheten her er ”gangfart” dvs. under 10km/t, og det er helt forbudt å parkere i disse veiene som er ca 3 meter brede, det skal være åpent område ca 2,5 meter til begge sider fra midten av veien.

Parkering langs veiene er ikke tillatt fordi veiene ikke er dimensjonert for dette. Om det skal bli behov for brannbiler eller ambulanse noen gang – og de kommer gjerne ikke på planlagte tidspunkt eller når det ”passer best” – skal det døgnet rundt være full fremkommelighet og arbeidsplass for disse. Biler skal stå enten helt inne på eiendommen, dvs. minst en meter fra veikanten, eller på parkeringsplassene. Haugenes vel har vært i kontakt med parkeringsvaktene i kommunen om dette, og de kommer til å sjekke områdene med uregelmessige mellomrom.

Pass på hekkene
Mange hekker i Haugenes er plasser på tomtegrensa, noen steder står de også litt utenfor. En del hekker har vokst seg store med årene, og mange hekker stikker langt utenfor eiendommene. Haugenes vel kommer til å be dem som slår langs kantene om å slå de hekkene som stikker for langt ut i veien. Dette blir ikke pent, så vi vil herved oppfordre alle til å trimme hekker og kanter selv snarest. Langs alle utkjøringer og veikryss er det spesielt viktig at sikten er god både for bilister, syklister og fotgjengere i alle aldre.

Geir Andresen
Styreleder, Haugenes Vel
Mobiltelefon: 40280416