Invitasjon til årsmøte


Årsmøte i Haugenes Vel


Tirsdag 14. februar  kl.. 18.00

På Ennys, Feviktoppen

 Vi spanderer pizza og noe å drikke.

 

 

Saksliste:

 1. Årsberetning 2011
 2. Regnskap 2011
 3. Innkomne forslag/saker
 4. Styrets forslag til handlingsplan 2012-2013
 5. Valg. NB! Vi har funnet personer til alle verv!!!
 6. Utvnevelse av æresmedlem

Info.sak:

Fevik skole blir i byggeperioden lokalisert i Haugenes. Hva betyr det for oss? Hva kan vi bidra med? Hva kan vi ønske oss/kreve av kommunen?

Saker til årsmøtet MÅ være styret i hende innen 1. februar

  

Hilsen

Styret i Haugenes Vel

Geir Andresen, Ove Moland, Geir Sture, Cecilie Knutsen, Anders Lehrvold, Kjell Knudsen  og Stein Bø-Mørland

Referat – Årsmøtet 2011

Tirsdag 29. mars 2011 kl. 18.00 – 20.00

På Ennys, Feviktoppen

Tilstede: Cecilie Knutsen, Stein Bø-Mørland, Ove Moland, Geir Andresen, Geir Sture, Anders Lervold og Kjell Knudsen

Sak 1: Åpning

Stein ønsket velkommen. Presentasjon av hver enkelt samt kort tilbakeblikk på Haugens Vel`s aktivitet de 3-4 siste år.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Stein

Referent: Geir S

Signering av protokoll: Anders Lervold og Kjell Knudsen

Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

Sak 4: Årsberetning 2010

Godkjent.

Sak 5: Regnskap 2009

Regnskap godkjent.

Sak 6: Innkomne forslag/ saker

 • Alternativ til å avvikle komiténe.

Det ble på årsmøtet i fjor besluttet å avvikle komiténe og overføre alle medlemmene til ”dugnadsgjeng”, som innkalles ved behov.

 • Vedtektsendring – styresammensetning.

Styret utvides med 2 medlemmer. Varamedlemmer utgår. Enstemmig vedtatt.

Sak 7: Handlingsplan 2011 – 2012

I handlingsplanen for 2011-2012 må det inn et punkt med oppgradering av fotballbanen i krokveien. Jobbe for å etablere en skaterampe.

Sak 8: Valg

Geir S. og Stein var på valg, og tok gjenvalg for to nye år. Anders Lervold og Kjell Knudsen valgt inn i som nye medlemmer i det utvidede styret. Styret konstituerer seg på første styremøte.

Årsmøtet slutt.

Geir Sture (referent)

Årsmøte 2011

Invitasjon til

Årsmøte i Haugenes Vel

Tirsdag 29. mars kl.. 18.00

På Ennys, Feviktoppen

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsberetning 2010
 5. Regnskap 2010
 6. Innkomne forslag/saker
 7. Styrets forslag til handlingsplan 2011-2012
 8. Valg

Saker til årsmøtet MÅ være styret i hende innen 25. mars.

Hilsen

Styret i Haugenes Vel

Invitasjon til årsmøte

Tid:  Tirsdag 16. mars kl. 18.00

Sted: På klubbhuset til IL Express

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsrapport 2009
 5. Regnskap 2009
 6. Innkomne forslag/saker
 7. Styrets forslag til handlingsplan 2010-2011
 8. Valg

Saker til årsmøtet MÅ være styret i hende innen 14. mars.

Hilsen

Styret i Haugenes Vel

Geir Andresen, Ove Moland, Geir Sture, Cecilie Knutsen og Stein Bø-Mørland

Invitasjon til Årsmøte

Tid: Onsdag 25. februar kl.. 19.30 – 21.30hammer1
Sted: Hjemme hos Stein Bø-Mørland i Barlinda 89

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsrapport 2008
 5. Regnskap 2008
 6. Innkomne forslag/saker
 7. Styrets forslag til handlingsplan 2009-2010
 8. Valg

Etter årsmøtesakene presenterer vi vår internettside www.haugenesvel.no og
åpner for diskusjon og idémyldring om hva vi vil med Haugenes Vel videre.
Har du saker til møtet, så kan de sendes til stein.bo-morland@nif.idrett.no
innen 18. februar.

Hilsen

Styret i Haugenes Vel

Referat – Årsmøte 2008

Møte med ungdommene

28. feb. 2008

 • Ingen fremmøtte, men en telefonisk henvendelse med forslag om minigolfbane

Referat – Årsmøte Haugenes Vel

Tors. 28. feb. 2008 kl.. 19.30

Fevik skole, storklasserommet

Tilstede:         Cecilie Knutsen, Geir Sture, Grete Espeland,  Ove Moland, Geir

Andresen, Alto-mannen og Stein Bø-Mørland.

Sak 1: Åpning. Geir ønsket velkommen.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

Sak 3: Årsberetning 2006 og 2007

Gjennomgått og godkjent.

Sak 4: Regnskap 2006 og 2007

Regnskap godkjent.

Sak 5: Innkomne forslag

a) Krokveien og veisperring

Vedtak:

Undersøke med kommunen først. Brøyting? Kan sperringa flyttes?

Spørreundersøkelse: vil ha åpnet eller ikke? Flertallsvedtak vil avgjøre.

Vi spør alle i Mellomveien, Krokveien og Omveien, men de må skrive hvor de bor slik at vi kan ta det med i vurderinga. Skal Mellomveien telle med?

Sak 6: Styrets forslag til handlingsplan 2008-09

 • Fotballmål fra kommunen? (Geir A. undersøker)
 • Benker til lekeplassene Høre med kommunen

Sak 7: Valg

 • Cecilie G Knutsen valgt som styremedlem
 • Ellers som foreslått, se vedlegg

Årsmøtet slutt. Ordet fritt:

Styrets oppgave bør være å koordinere aktivitetene, støtte aktivitetene.

Stein Bø-Mørland (referent)

Invitasjon til Årsmøte

Torsdag 28. februar kl.. 19.30 – 21.30
på Fevik skole, storklasserommet

Haugenes Vel har de siste to årene vært igjennom en re-etableringsfase, etter noen år hvor vi har ligget brakk. Vi er fire personer som har utgjort styret i denne perioden. Sammen med noen gode hjelpere har vi fått orden på økonomien og kommet i gang med en del aktiviteter.

I forkant av årsmøtet har vi ringt rundt og vi har nå lykkes i å få på plass et større hovedstyre samt en aktivitetskomité og lekeplasskomité. Det mest gledelige er kanskje at vi nå har fått med representanter fra hele Haugenes. Vi har trua på en ny «vår» for Haugenes Vel, og håper at du tar deg tid til å komme på årsmøtet.

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsrapport 2006 og 2007
 5. Regnskap 2006 og 2007
 6. Innkomne forslag/saker
 7. Styrets forslag til handlingsplan 2008-2009
 8. Valg

Etter årsmøtesakene håper vi på en åpen diskusjon om hva vi vil med Haugenes Vel videre.

Har du saker til møtet, så kan de sendes til stein.bo-morland(at)nif.idrett.no innen 21. februar.
Hilsen

Geir Andresen, Ove Moland, Grete Espeland og Stein Bø-Mørland

Haugenes Vel reetablert

På møtet ble følgende deltagere valgt til et interimstyre som vil forsøke å få større oppslutning om vellet.

Mandag 29/5 kl 19 vil vi gå en runde på Haugenesområdet for å bli kjent med utearealene, lekeplasser og løkker. En plan for opprusting og vedlikehold for disse vil, om det er interesse for det, bli laget. Vi kan få hjelp til å utbedre disse plassene om vi legger inn en del dugnadsarbeide.

Det er planer for å bygge to firemannsboliger der Haugenes mat står nå. Disse planene er lagt fram for kommunen av Arkitkt Bengt Mikaelsen AS. Planene har kommet ganske langt, området er godkjent omregulert fra næringsvirksomhet til boligformål, og et område regulert til ”Offentlig virksomhet” mellom butikken og balløkka er blitt kjøpt opp for å gi plass til boligene. Arbeidsgruppen som har arbeidet på vegne av Haugenes vel har sendt inn en protest på de kartgrunnlagene som er brukt, og på mangelfull varsling av omreguleringene.